Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2009-01-13 kl. 13:00

Utskottsmöte 2008/09:12

Föredragningslista

Kulturutskottet 2008/09:12

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:12
Datum och tid: 13:00
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

Protokoll 2008/09:11 bifogas.

2. Föredragning av yttrande till näringsutskottet över proposition 2008/09:67 om civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område.

Utdrag ur propositionen, motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas.
Handläggare: Catarina Molin

3. Anmälan av inbjudningar och konferenser

4. Anmälan av inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2008/09:11
Punkt 2: Utdrag ur propositionen, motionshäfte och föredragningspromemoria