Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2009-04-14 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:24

Föredragningslista

Kulturutskottet 2008/09:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:24
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

Protokoll 2008/09:22 och 2008/09:23 bifogas

2. Föredragning av proposition 2008/09:153 Språk för alla - förslag till språklag jämte motioner

Motioner väckta med anledning av propositionen

2008/09:Kr4 av Siv Holma m.fl. (v)
2008/09:Kr5 av Leif Pagrotsky m.fl. (s)

Motion väckt under allmänna motionstiden 2008

2008/09:Kr284 av Rolf K Nilsson och Inger René (m)

Propositionen, motionshäfte och en föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Karin Josephson

3. Föredragning av skrivelse 2008/09:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen för ev. yttrande till konstitutionsutskottet i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde samt ev. motioner

Protokollsutdrag och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

4. Anmälningar av inbjudningar och konferenser

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde


Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2008/09:22 och 2008/09:23
Punkt 2: Proposition, motionshäfte och föredragningspromemoria
Punkt 3: Protokollsutdrag och föredragningspromemoria