Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2009-04-21 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:26

Föredragningslista

Kulturutskottet 2008/09:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:26
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

Protokoll 2008/09:25 bifogas

2. Justering av förslag till betänkande 2008/09:KrU8 Statens stöd till idrotten

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Catarina Molin

3. Föredragning av proposition 2008/09:158 Från erkännande till egenmakt - regeringens strategi för de nationella minoriteterna för ev. yttrande till konstitutionsutskottet i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde samt motioner väckta med anledning av propositionen

Propositionen, motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Karin Josephson

4. Anmälningar av inbjudningar och konferenser

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 april kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2008/09:25
Punkt 2: Skrivningsförslag
Punkt 3: Proposition, motionshäfte och föredragningspromemoria