Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2009-06-09 kl. 10:30

Utskottsmöte 2008/09:28

Föredragningslista

Kulturutskottet 2008/09:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:28
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

Protokoll 2008/09:27 bifogas

2. Ev. yttrande till skatteutskottet över proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. samt motion 2008/09:Sk20

Propositionen, motionen och en föredragningspromemoria bifogas

3. Anmälningar av inbjudningar och konferenser

4. Inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 16 juni kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2008/09:27
Punkt 2: Proposition (se i första hand kap. 7), motion och föredragningspromemoria