Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2009-10-13 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:2

Föredragningslista

Kulturutskottet 2009/10:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:2
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottes plenisal

Föredragningslista

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2009/10:1 från den 29/9 2009

2. Föredragning och preliminär ställning KrU1y - ramarna
Ev. yttrande till finansutskottet över proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010 (volym 1, punkterna 5 och 8) om förslag till statsbudget för budgetåret 2010 och ram för utgiftsområde 17 samt de motioner som väckts med anledning av propositionen i de delar de berör ramen för utgiftsområde 17

Preliminär ställning

Utdrag ur propositionen, motionshäfte, tabeller om dels anslagsomräkningen på utgiftområde 17, dels regeringens och oppositionspartiernas budgetförslag på utgiftsområde 17 samt föredragningspromemoria bifogas

Handläggare: Per Mårtensson

3. Föredragning och preliminär ställning KrU2y - tilläggsbudget
Ev. yttrande till finansutskottet över proposition 2009/10:2 med Hösttilläggsbudget för 2009 samt, de med anledning av de väckta motionerna i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde

Preliminär ställning

Utdrag ur propositionen samt en föredragningspromemoria bifogas

Handläggare: Per Mårtensson

4. Föredragning och preliminär ställning KrU2 - skr. 2008/09:207
Behandling av skrivelse 2008/09:207 Överenskommelse mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting samt motion 2008/09:Kr7 av Elina Linna mfl. (v)

Skrivelse, motion och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

5. Anmälningar
Handläggare: Per Mårtensson

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 oktober 2009 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2009/10:1
Punkt 2: Utdrag ur propositionen, motionshäfte, tabeller och föredragningspromemoria
Punkt 3: Utdrag ur propositionen samt föredragningspromemoria
Punkt 4: Skrivelse, motion och föredragningspromemoria