Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2010-03-23 kl. 11:45

Utskottsmöte 2009/10:19

Föredragningslista

Kulturutskottet 2009/10:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:19
Datum och tid: 11:45
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Justering av protokoll
Protokoll 2009/10:18 bifogas

2. Subsidiaritetsprövning
Subsidiaritetsprövning av Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av Europeiska unionens insats för det europeiska kulturarvsmärket

Bifogade dokument:
- Föredragningspromemoria,
- Missivbrev,
- KOM(2010) 76 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av Europeiska unionens insats för det europeiska kulturarvsmärket och
- SEK(2010) 198 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar. Sammanfattning av konsekvensanalysen. Följedokument till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av en EU-insats för det europeiska kulturarvsmärket

Handläggare: Ingrid Skogö

3. Anmälningar

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Offentlig utfrågning, torsdagen den 8 april 2010 kl. 09.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Föredragningspromemoria, missivbrev, KOM(2010) 76 och SEK(2010) 198