Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2005-05-12 kl. 09:15

Utskottsmöte 2004/05:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2004/05:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:30
Datum och tid: 09:15
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Kl. 09.15 Uppvaktning av Författarförbundet, förbundsordförande Mats Söderlund

2. Anmälningar

3. Ev. yttrande till finansutskottet över proposition 2004/05:100 2005 års ekonomiska vårproposition avseende tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2005 och ev. motioner som väckts med anledning av den, allt i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde

Propositionsutdrag bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

4. Ev. yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse 2004/05:101 Årsredovisning för staten 2004 och ev. motioner som väckts med anledning av den, allt i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde

Utdrag ur skrivelsen bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

5. Övriga frågor

6. Justering av protokoll

7. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 3: Utdrag ur proposition
Punkt 4: Utdrag ur skrivelsen