Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2005-10-13 kl. 09:15

Utskottsmöte 2005/06:2

Föredragningslista

Kulturutskottet 2005/06:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:2
Datum och tid: 09:15
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Kl. 09.15 företrädare för Aktionsgruppen för barnkultur nämligen ordförande Lotta Lundgren samt sekreterarna Kerstin Olander och Lotta Brilioth Björnstad informerar utskottet om den kartläggning kommittén gjort.

2. Val av ny vice ordförande

3. Anmälningar

4. Ev. yttrande till finansutskottet över proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006 (volym 1) i vad avser förslag till statsbudget för budgetåret 2006 samt utgifternas fördelning på utgiftsområden (punkterna 3 och 13) samt motionerna 2005/06:Fi240 (m), 2005/06:Fi241 (fp), 2005/06:Fi240 (kd) och 2005/06:Fi243 (c) i de delar de berör kulturutskottets beredningsområde

Utdrag ur propositionen, ett motionshäfte med utdrag ur motionerna och en sammanställning av regeringens och oppositionspartiernas budgetförslag på utgiftsområde 17 och föredragningspromemoria bifogas
Föredragningspromemoria delas i postfacken under onsdagen
Handläggare: Per Mårtensson

5. Ev. yttrande till finansutskottet över proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2005 (volym 1 s. 53 och 242) i vad avser tilläggsbudgeten för budgetåret 2005 (punkt 31) i de delar de berör kulturutskottets beredningsområde

Utdrag ur propositionen och föredragningspromemoria bifogas
Föredragningspromemoria delas i postfacken under onsdagen
Handläggare: Per Mårtensson

6. Överlämnande av motionsyrkanden till andra utskott
Kr253 (fp) yrk. 5 till konstitutionsutskottet
Kr376 (fp) yrk. 24 till skatteutskottet
Kr289 (fp) till justitieutskottet
Kr364 (kd) till utbildningsutskottet
Ub380 (m) yrk. 2 till utbildningsutskottet
Kr334 (c) yrk. 17 till bostadsutskottet

Motionsutdrag bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

7. Inhämtande av yttrande från utbildningsutskottet över propostion 2005/06:2 Bästa språket - en samlad svensk språkpolitik med tillhörande motioner

Handläggare: Maria Lindh Sjöström

8. Övriga frågor

9. Justering av protokoll

10. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 4: Utdrag ur propositionen, motionshäfte med utdrag ur motionerna, budgetförslag
Punkt 5: Utdrag ur propositionen
Punkt 6: Motionsutdrag