Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2005-10-20 kl. 09:15

Utskottsmöte 2005/06:4

Föredragningslista

Kulturutskottet 2005/06:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:4
Datum och tid: 09:15
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Kl. 09.15 företrädare för Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnden, KLYS, nämligen ordförande Peter Curman, förbundsdirektör Susin Lindblom, förbundssekreterare Ulrica Källén och filmaren Freddy Olsson uppvaktar utskottet om sin syn på vissa frågor i budgetpropositionen

2. Anmälningar

3. Överlämnande av motionsyrkanden till andra utskott
Konstitutionsutskottet
2005/06:Kr6 av Nina Lundström och Heli Berg (fp)
yrk. 2 om förskoleverksamhet med minoritetsspråksprofil
yrk. 3 om skolundervisning på minoritetsspråk
yrk. 4 om högskoleutbildning och forskning om minoritetsspråk och minoritetsfrågor
yrk. 5 om utbildning av modersmålslärare i minoritetsspråk
yrk. 7 om skärpta riktlinjer avseende att sprida kunskaper om samtliga nationella minoriteter i skolan
yrk. 8 om att en av ombudsmännen ges ett specifikt ansvar för nationella minoriteter
yrk. 9 om nationella kvalitetsinspketionen för skolan samt uppföljning av nationella minoriteter
yrk. 10 om public service-program på minoritetsspråk
yrk. 11 om att inraätta nationella resurscentrum

2005/06:Kr7 av Ana Maria Narti (fp)
yrk. 3 om minoritetsspråkens utveckling inom barnomsorgen och i hela utbildningssystemet
yrk. 4 om dialogen mellan minoriteter och majoritetssamhället, om behovet av information och aktivitet i minoriteternas egna miljöer och på deras egna språk
yrk. 5 om resurscentrum för finskan

Justitieutskottet
2005/06:Kr334 av Birgitta Sellén (c)
yrk. 27 om att fängelsekyrkan tillförs ytterligare medel

Utbildningsutskottet
2005/06:Kr2 av Kent Olsson m.fl. (m)
yrk. 5 om grunderna för språkpolitiken

2005/06:Kr3 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)
yrk. 6 om läroböckernas betydelse för att främja läsande och språkutveckling
yrk. 7 om en översyn av situationen för skolbiblioteken

2005/06:Kr4 av Birgitta Sellén (c)
yrk. 3 om att den förstärkta rätten till modersmålsundervisning i skolan bör gälla alla elever
yrk. 4 om att sammanfattningar av uppsatser och avhandlingar vid universitet och högskolor bör skrivas på svenska
yrk. 5 om att det finns behov av forskning om vad den successiva övergången till enbart engelska i undervisningen innebär
yrk. 6 om att invandrare bör ha möjlighet att öva på och lära sig det svenska språket i arbetslivet

2005/06:Kr5 av Håkan Larsson (c)
yrk. 2 om studier i danska och norska språken i lärarutbildningen

2005/06:Kr6 av Nina Lundström och Heli Berg (fp)
yrk. 6 om behöriga lärare i modersmål

2005/06:Kr7 av Ana Maria Narti (fp)
yrk. 6 om utvecklingen av kunskap om olika europeiska språk

2005/06:Kr8 av Lennart Kollmats m.fl. (fp)
yrk. 1 om tydligare mål om ämnet svenska i grundskolan
yrk. 2 om stimulans av läsning i skolan
yrk. 3 om att införa en "läsa - skriva - räkna - garanti" för de tre första årskurserna i grunskolan (lågstadiet)
yrk. 4 om tydligare mål i ämnet svenska i gymnasiet
yrk. 5 om gymnasiet som en bildningsinstitution
yrk. 6 om grammatikkunskaper och utveckling av den skriftliga förmågan
yrk. 7 om att införa två betyg i ämnet svenska i gymnasiet, ett i svenska språket i tal och skrift och ett i litteratur
yrk. 8 om skärpta behörighetskrav i svenska, engelseka och moderna språk för antagning till högskolan
yrk. 9 om att avhandlingar på andra språk än svenska skall innehålla sammanfattningar på svenska och referat på svenska och engelska
yrk. 10 om populärvetenskapliga sammanfattningar av doktorsavhandlingar på svenska
yrk. 11 om svenskundervisningen för vuxna invandrare

2005/06:Kr306 av Peter Pedersen m.fl. (v)
yrk. 2 om att även förskolans behov av bibliotek bör tillgodoses i lagen
yrk. 4 om att regeringen bör överväga att flytta paragrafen om skolbibliotek från bibliotekslagen till skollagen och samtidigt införa kriterier för vad som är ett skolbibliotek

Handläggare: Maria Lindh Sjöström

4. Justering av yttrande till finansutskottet över förslag till ram för utgiftsområde 17 för 2006-2008 proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för år 2006 (volym 1) med tillhörande motioner

Förslag till yttrande bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

5. Justering av yttrande till finansutskottet över förslag på tilläggsbudget för utgiftsområde 17

Förslag till yttrande bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

6. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:1 Budgetpropostitionen för år 2006 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (volym 9) samt motioner

Föredragningspromemorior bifogas
Motionshäften har sänts ut tidigare (motion 2004/05:Kr244 (m) bifogas - som inte kom med i motionshäftet)
Handläggare: Per Mårtensson, Karin Josephson, Maria Lindh Sjöström och Kristina Padrón

7. Övriga frågor

8. Justering av protokoll

9. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 4: Skrivningsförslag
Punkt 5: Skrivningsförslag
Punkt 6: PM och motion 2004/05:Kr244 (m)