Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2006-05-11 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:28

Föredragningslista

Kulturutskottet 2005/06:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:28
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Anmälningar

2. Föredragning av motioner om bild och form samt konsthantverk väckta under allmänna motionstiden 2004 och 2005

2004/05:Kr223 av Anita Sidén (m)
2004/05:Kr357 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd, m, fp, c), yrk. 6
2004/05:Kr361
av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd), yrk. 12
2004/05:Kr368 av Lars Leijonborg m.fl. (fp), yrk. 27
2004/05:Kr391 av Anne Ludvigsson m.fl. (s, v, mp)

2005/06:Kr207 av Ulf Sjösten (m)
2005/06:Kr232 av Anita Sidén och Inger René (m)
2005/06:Kr233 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m), yrk. 23–24
2005/06:Kr235 av Kent Olsson m.fl. (m), yrk. 1, 4
2005/06:Kr317 av Tina Acketoft m.fl. (fp)
2005/06:Kr356 av Kurt Kvarnström och Barbro Hietala Nordlund (s)
2005/06:Kr381 av Lars Leijonborg m.fl. (fp), yrk. 34
2005/06:Kr382 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, –), yrk. 20, 32
2005/06:Kr392
av Anne Ludvigsson m.fl. (s, v, mp)
2005/06:Kr409 av Rossana Dinamarca m.fl. (v), yrk. 6, 11, 14
2005/06:Kr410 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd, m, fp, c), yrk. 7
2005/06:Kr417 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd), yrk. 17
2005/06:Ub586 av Marianne Carlström m.fl. (s), yrk. 7

Motionhäfte, PM och yrkandesammanställning bifogas
Handläggare: Görel Sävborg-Lundgren

3. Ev. yttrande till finansutskottet över proposition 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition avseende tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2006 i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde

Propositionsutdrag och PM bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

4. Övriga frågor

5. Justering av protokoll

6. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 2: Motionshäfte, PM och yrkandesammanställning
Punkt 3: Utdrag ur proposition 2005/06:100 och PM