Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2008-05-08 kl. 09:30

Utskottsmöte 2007/08:19

Föredragningslista

Kulturutskottet 2007/08:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:19
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-35 kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Kl. 09.30 riksrevisor Karin Lindell informerar om Riksrevisionens granskning av statens insatser för att bevara de kyrkliga kulturminnena

Riksrevisionsens rapport RiR 2008:2 bifogas

2. Ev. yttrande till finansutskottet över proposition 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 och ev. motioner som väckts med anledning av den, allt i de delar om berör kulturutskottets beredningsområde

Propositionsutdrag och föredragningspromemoria bifogas
Eftersom motionstiden utgår kl. 16.30 dagen före sammanträdet kommer ev. motioner att delas och föredras vid sammanträdet
Handläggare: Karin Josephson

3. Ev. yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition (förslagspunkterna 2-11) och ev. motioner som väckts med anledning av den, allt i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde

Föredragningspromemoria bifogas
Eftersom motionstiden utgår kl. 16.30 dagen före sammanträdet kommer ev. motioner att delas och föredras vid sammanträdet
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

4. Ev yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse 2007/08:101 Årsredovisning för staten 2007 och ev. motioner som väckts med anledning av den, allt i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde

Handläggare: Per Mårtensson

5. Vice ordförande Cecilia Wikström informerar om ordförandemötet i Ljubljana den 13 och 14 april 2008

Reseberättelse bifogas

6. Anmälningar av inbjudningar och konferenser

7. Anmälan av inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Justering av protokoll

10. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1: Rapport
Punkt 2: Propositionsutdrag och PM
Punkt 3: PM
Punkt 5: Reseberättelse