Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2008-11-13 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:5

Föredragningslista

Kulturutskottet 2008/09:5

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:5
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 9-54 EU-nämndens plenisal

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

Protokoll 2008/09:4 bifogas

2. Ev. yttrande till jusitieutskottet över proposition 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål jämte motioner

Protokollsutdrag och yrkandesammanställning bifogas
Handläggare: Catarina Molin

3. Övertagande av motion 2007/08:T373 av Carin Runesson och Olle Thorell (s) om Strömsholms kanal från trafikutskottet

Motionen bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

4. Ca. kl. 09.45 Uppvaktning av Rikskonserter, ordförande Kenneth Kvist, direktör Björn W Ståhlne och t.f. ekonomichef Dan Söderman

5. Preliminär justering av förslag till avsnitten 3, 4 och 5 av betänkande 2008/09:KrU1 utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prop. 2008/09:1)

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Per Mårtensson, Karin Josephson, Ingrid Skogö och Catarina Molin

6. Fortsatt behandling av proposition 2008/09:1 Budgetpropositionen för 2009 utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (volym 9) jämte motioner

Motionshäfte samt PM avseende avsnitt 3 Anslagen, 4 Stöd vid sidan av statsbudgeten och 5 Bemyndiganden har sänts ut tidigare
Försättsblad, PM avseende avsnitten 2 Övergripande budgetfrågor, 6 Övriga förslag i bp. och 7 Motionsyrkanden med budgeteffekt, 2008/09:RRS2 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Kulturbidrag samt bilaga 6 i KrU1 om uppföljningsgruppens slutsatser och förslag bifogas
Handläggare: Per Mårtensson, Karin Josephson, Ingrid Skogö och Catarina Molin

7. Beslut om deltagande i konferens om konstnärlig forskning och utveckling (KFoU) den 12-13 mars 2009 i Saltsjöbaden

8. Beslut om tidpunkt för utskottsresa till Skåne län våren 2009

Handläggare: Per Mårtensson

9. EU-frågor, unga volontärers rörlighet i Europa

KOM(2008) 224 bifogas (har även sänts ut den 19 september 2008)
Fakta-PM bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

10. Anmälan av inbjudningar och konferenser

11. Anmälan av inkomna skrivlser

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2008/09:4
Punkt 2: Protokollsutdrag och yrkandesammanställning
Punkt 3: Motion 2007/08:T373
Punkt 5: Skrivningsförslag
Punkt 6: Försättsblad, PM och 2008/09:RRS2 och bilaga
Punkt 9: KOM(2008) 224 och Fakta-PM