Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2008-12-11 kl. 08:45

Utskottsmöte 2008/09:10

Föredragningslista

Kulturutskottet 2008/09:10

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:10
Datum och tid: 08:45
Plats: RÖ 9-54 EU-nämndens plenisal

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

Protokoll 2008/09:8 och 2008/09:9 bifogas

2. Företrädare för Konstnärliga och Litterära Konstutövares Samarbetsorganisation (KLYS), ordförande Anna Söderbäck, ledamöterna Jaan Kolk och Susin Lindblom samt förbundssekreterare Ulrica Kälén, informerar om aktuella frågor för KLYS

3. Ca kl. 09.15 Företrädare för Kulturarv utan Gränser, generalsekreterare Per Arne Ströberg, informerar om organisationens tillkomst och verksamhet i bl.a. Kosovo

4. Ev. yttrande till näringsutskottet över proposition 2008/09:67 om civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG jämte ev. motioner

Handläggare: Karin Josephson
Protokollsutdrag bifogas

5. Anmälan av inbjudningar och konferenser

6. Anmälan av inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Utskottets första sammanträden 2009

9. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2008/09:8 och 2008/09:9
Punkt 4: Protokollsutdrag