Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2009-05-07 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:27

Föredragningslista

Kulturutskottet 2008/09:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:27
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

Protokoll 2008/09:26 bifogas

2. Justering av förslag till betänkande 2008/09:KrU9 Språk för alla - förslag till språklag

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Karin Josephson

3. Ev. yttrande till finansutskottet över dels proposition 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget, dels skrivelse 2008/09:101 Årsredovisning för staten och ev. motioner som väckts med anledning av dessa, allt i de delar om berör kulturutskottets beredningsområde

Protokollsutdrag och en föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

4. Ev. yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition (förslagspunkterna 2-14) och ev. motioner som väckts med anledning av den, allt i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde

Protokollsutdrag och en föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

5. Anmälningar av inbjudningar och konferenser

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 19 maj kl. 09.00-12.00 i Skandiasalen: Offentlig utfrågning med ledningarna för SVT, SR, UR och Radiotjänst i Kiruna

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2008/09:26
Punkt 2: Skrivningsförslag
Punkt 3 och 4: Protokollsutdrag och föredragningspromemorior