Lagutskottets sammanträde Tisdag 2001-11-20 kl. 11:00

Utskottsmöte 2001/02:6

Föredragningslista

Lagutskottet 2001/02:6

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:6
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-41

Föredragningslista

1. Information om aktuella EU-frågor på konsumentområdet
(kl. 11.00)

Statssekreteraren Hans-Erik Holmqvist m.fl.
Justitiedepartementet (konsumentenheten)

Bilagor: se bilageförteckning

2. Justering av protokoll

3. Föredragning och (obs!) behandling av motioner om
förmyndare, god man och förvaltare väckta under
den allmänna motionstiden
2001/02:
L210
av Anita Sidén och Berit Adolfsson (m)
Ändrad redovisningstid för förordnade förvaltare, gode män och förmyndare
L234
av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
God man
L237
av Berit Adolfsson (m)
God man
L241 av Anna Åkerhielm och Cristina Husmark Pehrsson (m)
God man
L263
av Gunnel Wallin (c)
Godmanskap
L337
av Margareta Andersson och Lena Ek (c)
Psykiskt funktionshindrade och god man

L348
av Birgitta Ahlqvist och Kristina Zakrisson (s)
God man för funktionshindrade

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Per Persson

4. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

5. Nästa sammanträde

Bilagor


Grönbok om konsumentskyddet
inom Europeiska unionen, KOM
(2001) 531 slutlig (p. 1)
Protokoll (p. 2)
Motionerna 2001/02:L210, L234,
L237, L241, L263, L337 och
L348 samt sammanställning över
motionsyrkandena (p. 3)
Förteckning över inkomna skrivelser (p. 4)