Lagutskottets sammanträde Tisdag 2001-11-27 kl. 11:00

Utskottsmöte 2001/02:7

Föredragningslista

Lagutskottet 2001/02:7

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:7
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-41

Föredragningslista

1. Information från regeringen om aktuella EU-frågor
(kl. 11.00)

Företrädare för Justitiedepartementet (enheten för
immaterialrätt och transporträtt)

2. Justering av protokoll

3. Föredragning av motioner om äktenskap, partnerskap och
samboende
väckta under den allmänna motionstiden
2001/02:
L204 av Christel Anderberg m.fl. (m)
Sambolagen
L206 av Inger René och Catharina Elmsäter-Svärd (m)
Tvångsäktenskap
L217 av Lena Ek och Birgitta Carlsson (c)
Personligt ansvar för ideellt skadestånd vid bodelning med anledning av skilsmässa
L220 av Gunnel Wallin och Birgitta Sellén (c)
Ersättning för förrättning av borgerlig vigsel och registrering
av partnerskap
L221 av Sten Tolgfors (m)
Sambolagen
L229 av Anna Åkerhielm och Anita Sidén (m)
Ersättning till vigselförrättare
L239 av Ingvar Svensson (kd)
Översyn av samäganderättslagen
L240 av Helena Bargholtz och Ulf Nilsson (fp)
Civiläktenskap
L247 yrk. 2 av Sven Brus och Yvonne Andersson (kd)
Ersättning till nämndemän och borgerliga vigselförrättare

L249 av Berit Adolfsson (m)
Brottsofferersättning vid bodelning
L250 av Elizabeth Nyström och Ola Karlsson (m)
Brottsofferersättning vid bodelning
L253 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)
Ersättningen för vigselförrättare
L255 av Lisbet Calner och Mona Berglund Nilsson (s)
Brottsofferersättning vid bodelning
L258 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Civiläktenskap
L260 av Tuve Skånberg (kd)
Äktenskap
L261 av Tuve Skånberg (kd)
Nürnberglagarnas tillämpning i Sverige
L264 yrk.8 av Viviann Gerdin m.fl. (c)
Barnets bästa
L274 av Kjell Eldensjö m.fl. (kd)
Borgerliga vigselförrättare och partnerskapsförrättare
L279 av Helena Zakariasén (s)
Lagen om homosexuella sambor
L284 av Carina Hägg (s)
Tvångsäktenskap
L285 av Helena Zakariasén (s)
Rätten att förrätta vigsel inom andra trossamfund än
Svenska kyrkan
L287 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Registrerat partnerskap och homosexuella sambor
L288 av Carina Hägg (s)
Äktenskap mellan kusiner
L290 av Ingrid Burman m.fl. (v)
Undantag av skadestånd vid bodelning
L291 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)
Överklaganderätt vid skilsmässa
L302 av Carina Ohlsson och Monica Green (s)
Lägsta äktenskapsålder
L321 yrk. 1 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)
Utsatta kvinnor
L322 yrk. 1, 3 av Kjell Eldensjö m.fl. (kd)
Familjepolitik
L324 av Tuve Skånberg och Fanny Rizell (kd)
Värdekommission
L325 yrk. 1-4 av Lars Lindblad och Anna Kinberg (m)
Familjelagstiftning
L326 av Elisebeht Markström m.fl. (s)
Könsneutralt civiläktenskap
L342 av Ewa Thalén Finné och Leif Carlson (m)
Överlåtande av pensionsrätt
L347 av Carina Hägg och Agneta Brendt (s)
Polygama äktenskap i Sverige
L353 av Ann-Kristine Johansson och Helena Zakariasén (s)
Vardagsmakt
L356 av Cinnika Beiming m.fl. (s)
Hetero- och homosexuella sambor
L364 av Margareta Israelsson (s)
Rättvisa vid bodelning
L367 yrk. 1-5 av Ana Maria Narti m.fl. (fp)
Sexuellt likaberättigande
L369 av Ann-Kristine Johansson (s)
Äktenskapslagstiftningen
L370 yrk. 3 av Tuve Skånberg (kd)
Skilsmässoförebyggande åtgärder
L371 yrk.15-19, 26 av Tasso Stafilidis m.fl. (v, s, c, fp, mp)
Sexuell läggning och könstillhörighet
Ju450 yrk. 33 av Johan Pehrson och Helena Bargholtz (fp)
Värn för rättssamhället
So377 yrk. 2 av Mikael Oscarsson och Stefan Attefall (kd)
Familjepolitiken
A229 yrk.29, 35 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
En liberal jämställdhetsoffensiv för 2000-talet

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Helén Törnqvist

4. Föredragning av motioner om vårdnad och umgänge, m.m.
väckta under den allmänna motionstiden
2001/02:
L201 av Cecilia Magnusson och Anita Sidén (m)
Automatisk prövning av vårdnad
L215 av Ana Maria Narti m.fl. (fp)
Mor- och farföräldrars umgängesrätt
L233 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
Talerätt i faderskapsmål
L242 av Fanny Rizell m.fl. (kd)
Gemensam vårdnad
L245 av Karin Pilsäter (fp)
Faderskap
L264 yrk. 1-7 av Viviann Gerdin m.fl. (c)
Barnets bästa
L266 av Ulf Nilsson (fp)
Barnens rätt till båda föräldrarna
L267 av Margareta Viklund (kd)
Internationellt samarbete mellan domstolar
L268 av Berit Adolfsson m.fl. (m, kd, c)
Översyn av regler för fastställande av faderskap
L272 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)
Umgänges- och vårdnadstvister
L292 av Ulf Nilsson och Kenth Skårvik (fp)
Rätt att väcka talan i faderskapsmål
L301 av Annelie Enochson (kd)
Mördare som vårdnadshavare
L310 av Tasso Stafilidis och Charlotta L Bjälkebring (v)
Vårdnadshavares och förälders skyldigheter mot sina barn
L313 av Tuve Skånberg och Lars Hjertén (kd, m)
Barnets bästa i vårdnadsärenden
L331 av Tasso Stafilidis och Charlotta L Bjälkebring (v)
Automatisk gemensam vårdnad
L336 av Carina Hägg (s)
Haagkonventionen och barnperspektivet
L341 av Lars Elinderson (m)
Mor- och farföräldrars rättigheter till umgänge med sitt avlidna barns barn
Ju393 yrk.4 av Annelie Enochson (kd)
Barnens rätt
Sf388 av Bo Könberg (fp)
Underhållsbidrag vid växelvis boende

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Anders Norin

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträdeBilagor


Protokoll (p. 2)
Motionerna 2001/02:L204, L206, L217, L220,
L221, L229, L239, L240, L247 yrk. 2, L249,
L250, L253, L255, L258, L260, L261, L264
yrk. 8, L274, L279, L284, L285, L287, L288,
L290, L291, L302, L321 yrk. 1, L322 yrk. 1,
3, L324, L325 yrk. 1-4, L326, L342, L347,
L353, L356, L364, L367 yrk. 1-5, L369,
L370 yrk. 3, L371 yrk. 15-19, 26, utdrag
ur motionerna 2001/02:Ju450 yrk. 33, So377
yrk. 2, A229 yrk. 29, 35 och sammanställning
över motionsyrkandena (p. 3)
Motionerna 2001/02:L201, L215, L233, L242,
L245, L264 yrk. 1-7, L266-L268, L272, L292,
L301, L310, L313, L331, L336, L341, Sf388,
utdrag ur motionen 2001/02:Ju393 yrk. 4 och
sammanställning över motionsyrkandena (p. 4)