Lagutskottets sammanträde Tisdag 2002-02-19 kl. 11:00

Utskottsmöte 2001/02:16

Föredragningslista

Lagutskottet 2001/02:16

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:16
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-41

Föredragningslista

1. Information från regeringen om aktuella EU-frågor
(kl. 11.00)

Företrädare för Justitiedepartementet
(konsumentenheten)

2. Justering av protokoll

3. Fortsatt behandling av motioner om franchising, m.m.
samt justering av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Per Persson

4. Behandling av skrivelse 2001/02:68 om konsumenterna
och miljön
jämte motioner

Bilagor: tidigare utsända

Föredragande: Helén Törnqvist

5. Behandling av motioner om insolvens- och utsökningsrättsliga
frågor


Bilagor: tidigare utsända

Föredragande: Per Persson


6. Föredragning och behandling i fråga om yttrande till
socialutskottet över proposition 2001/02:89 om
behandling av ofrivillig barnlöshet jämte de
med anledning av propositionen väckta
motionerna 2001/02:
So41 av Chris Heister m.fl. (m)
So42 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Haglind

7. Föredragning och behandling i fråga om yttrande
till socialutskottet över motion 2001/02:So24 av
Christel Anderberg m.fl. (m) Rätt till arv för
judiska efterlevande
(väckt enligt 3 kap. 15 §
riksdagsordningen med anledning av händelse av
större vikt)

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Helén Törnqvist

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 2)
Förslag till utskottets betänkande samt skrivelse
från Motorbranschens Riksförbund (p. 3)
Utdrag ur socialutskottets protokoll 2002-01-29
samt proposition 2001/02:89 och motionerna
2001/02:So4 och So42 (p. 6)
Utdrag ur socialutskottets protokoll 2002-02-12
och motion 2001/02:So24 (p. 7)