Lagutskottets sammanträde Tisdag 2005-11-08 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:4

Föredragningslista

Lagutskottet 2005/06:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:4
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Förslag till preliminär plan för lagutskottets
sammanträden m.m. för återstående delen av
hösten 2005

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Haglind

3. Fortsatt behandling av proposition 2004/05:178 om
aktiebolag med särskild vinstutdelnings-
begränsning
jämte motioner
samt justering av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Annika Åkerlind

4. Föredragning och (obs!) behandling av proposition 2005/06:14
om nya anslutningar till Romkonventionen

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Annika Åkerlind

Anm. Propositionen har ej föranlett något motionsyrkande.
5. Föredragning av motioner om fastighetsrättsliga frågor
väckta under den allmänna motionstiden 2005/06:
L247
av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Historiska arrenden
L281 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
Köp och försäljningar av bostäder
L306 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp)
Bostads- och fritidshusarrende
L346 av Christer Adelsbo (s)
Friköp av historiska arrenden
L350 av Eva Arvidsson och Carin Lundberg (s)
Översyn av 4 kap 19 § jordabalken
L372 yrk. 1-2 av Jan Ertsborn m.fl.
Fastigheter
Bo256 yrk. 2 av Marie Wahlgren m.fl. (fp)
Boendemiljö

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Olsson

6. Föredragning av motioner om vissa förmynderskaps-
och föräldraskaps frågor

väckta under den allmänna motionstiden 2005/06:
L205
av Rolf Gunnarsson (m)
Ekonomiska ersättningar till gode män och förvaltare
L209 av Margareta Pålsson och Tobias Billström (m)
Adoption
L210 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
Talerätt i faderskapsmål
L248 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Fastställande av faderskap
L262 yrk. 1-4 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Assisterad befruktning och äggdonation
L263 yrk. 1-3 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Ändringar i adoptionslagstiftningen
L264 yrk. 2 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Heteronormativitet och könsneutrala författningar
L274 av Per Westerberg m.fl. (m)
Klarläggande av föräldraskap
L291 yrk. 10 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Sexuellt likaberättigande
L293 av Agne Hansson och Sven Bergström (c)
Förändring av föräldrabalken
L294 av Birgitta Carlsson och Kenneth Johansson (c)
Stöd till ungdomar som vill ta ansvar
L296 yrk. 4-8 av Inger René m.fl. (m)
Föräldrar och barn
L299 av Karin Pilsäter och Erik Ullenhag (fp)
Enhetlig försäkran om föräldraskapet
L301 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
God man för funktionshindrade
L311 av Viviann Gerdin (c)
Godmanskap, förvaltare och förmyndare
L313 yrk. 3-4 av Göran Hägglund m.fl. (kd)
Äktenskap och stabil familjegemenskap
L315 av Ingemar Vänerlöv m.fl. (kd)
Instituten överförmyndare, god man och förvaltare
L325 av Cinnika Beiming och Mikael Damberg (s)
Fastställande av faderskap
L340 yrk. 12-14 och 16 av Mia Franzén m.fl. (fp)
Barnets rätt och förälders skyldighet
L342 yrk. 20 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -)
Lika rättigheter för HBT-personer
L371 av Yvonne Andersson m.fl. (kd, m, c, mp)
Talerätt vid hävande av faderskap
L375 yrk. 13 och 27 av Lars Ohly m.fl. (v)
Rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning eller könsidentitet
L385 av Marie Nordén och Carina Ohlsson (s)
Ensamståendes tillgång till assisterad befruktning
Sf388 yrk. 11-12 av Sven Brus m.fl. (kd)
Barnens rätt i asylärenden
So712 yrk. 3 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)
Biopolitik

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Monica Hall

7. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

8. Nästa sammanträde


Bilagor


Protokoll (p. 1)
Förslag till preliminär plan för återstående
delen av hösten 2005 (p. 2)
Förslag till utskottets betänkande (p. 3)
Proposition 2005/06:14 (p. 4)
Motionerna och sammanställning över
motionsyrkandena samt bet. 2004/05:LU16 (p. 5)
Motionerna och sammanställning över
motionsyrkandena samt bet. 2004/05:LU10 (p. 6)
Skrivelse 2005-10-17 från Svensk Handel
samt förteckningar över inkomna skrivelser
och EU-dokument (p. 7)