Lagutskottets sammanträde Tisdag 2006-03-07 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:18

Föredragningslista

Lagutskottet 2005/06:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:18
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Information från regeringen om aktuella EU-frågor
på lagutskottets beredningsområde

Företrädare för Justitiedepartementet

Bilagor: se bilageförteckning

3. Fortsatt behandling av motioner om företagsinteckningens
förmånsrätt
samt justering av förslag till utskottets
betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Monica Hall

4. Fortsatt behandling av motioner om äktenskap, partnerskap
och samboende
samt justering av förslag till utskottets
betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Annika Åkerlind

5. Frågor inför den offentliga utskottsutfrågningen
den 28 mars 2006
med anledning av proposition
2005/06:124 om ett enklare och snabbare
skuldsaneringsförfarande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Annika Åkerlind

6. Fråga om samtycke till överlämnande av motion
2004/05:Ju349 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Barnprotokoll

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Haglind

7. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

8. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Dagordning 2006-03-02, faktapromemoria 2005/06:FPM54
Aktieägares rättigheter, promemoria 2006-03-01, Förslag till
Europaparlamentets och rådets direktiv om utnyttjande av
rösträtter av aktieägare i företag som har sitt säte i en med-
lemsstat och vars aktier är upptagna till handel på en reglerad
marknad och om ändring av direktiv 2004/109/EG och
promemoria 2006-03-01 (p. 2)
Förslag till utskottets betänkande (p. 3)
Förslag till utskottets betänkande (p. 4)
Proposition 2005/06:124, inbjudan 2006-03-01
och utkast till program (p. 5)
Utdrag ur justitieutskottets protokoll 2006-02-23
och motionen 2004/05:Ju349 (p. 6)
Förteckning över inkomna EU-dokument (p. 7)