Lagutskottets sammanträde Tisdag 2006-05-02 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:27

Föredragningslista

Lagutskottet 2005/06:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:27
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Föredragning av proposition 2005/06:186 om ersättning
till ledande befattningshavare i näringslivet
och de
med anledning av propositionen väckta motionerna
2005/06:

L27 av Jan Ertsborn m.fl. (fp)
L28
av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Haglind

Anm. I ärendet äger en uppvaktning rum med företrädare
för Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning.

3. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:140 om
offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

samt justering av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Olsson

4. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:98 om lagstiftning
om franchising
jämte motioner samt justering av förslag till
utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Annika Åkerlind

5. Föredragning och (obs!) behandling av proposition 2005/06:135
om elektronisk ingivning till Bolagsverket

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Annika Åkerlind

Anm. Propositionen har ej föranlett något motionsyrkande.

6. Fråga om yttrande över skrivelse 2005/06:75 om redogörelse
för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
och den med anledning av skrivelsen väckta motionen
2005/06:K28
av Tobias Krantz m.fl. (fp)

Bilagor: tidigare utsända; se även bilageförteckning

Föredragande: Lars Haglind

7. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

8. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Proposition och motioner samt
skrivelse 2006-03-14 från Kollegiet
för Svensk Bolagsstyrning (p. 2)
Förslag till utskottets betänkande (p. 3)
Förslag till utskottets betänkande (p. 4)
Proposition (p. 5)
Utdrag ur regeringens skrivelse 2005/06:75
Redogörelse för behandlingen av riksdagens
skrivelser till regeringen (p. 6)
Förteckning över inkomna skrivelser (p. 7)