Lagutskottets sammanträde Torsdag 2001-11-29 kl. 09:00

Utskottsmöte 2001/02:8

Föredragningslista

Lagutskottet 2001/02:8

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:8
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Behandling av motioner om vårdnad och umgänge, m.m.

Bilagor: tidigare utsända

Föredragande: Anders Norin

3. Behandling av motioner om äktenskap, partnerskap och
samboende


Bilagor: tidigare utsända

Föredragande: Helén Törnqvist

4. a) Föredragning av motioner om ersättningsrättsliga frågor
väckta under den allmänna motionstiden
2001/02:
L202 av Anita Sidén och Cecilia Magnusson (m)
Ersättning till butiksinnehavare
L203 av Rolf Gunnarsson (m)
Ersättning till köpmän, affärsmän och fastighetsägare som
drabbats ekonomiskt av t.ex. kravaller
L222 av Lena Ek och Birgitta Carlsson (c)
Småföretagens försäkringsskydd vid brott
L228 av Tanja Linderborg m.fl. (v)
Jämställdhet i försäkringsvillkor
L238 av Kenneth Lantz (kd)
Preskriptionsregeln i patientskadelagen
L280 av Siw Persson (-)
Skadestånd vid försvunna akter/journaler
L283 av Ann-Marie Fagerström (s)
Handläggningen av trafikskadeärenden

L299 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)
Försäkringsdiskriminering
L303 av Kenth Högström (s)
Rättsskyddsnämndernas oberoende
L305 av Kenth Högström (s)
Försäkringsskadenämndernas korporativa inslag
L320 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. (s)
Patientskadelagen
L323 av Kenth Högström (s)
Handläggningstider i trafikskadenämnden
L333 av Per Westerberg m.fl. (m)
Rättssäkerhet
Fi234 av Tullia von Sydow (s)
Åldersdiskrimineringen inom försäkringsbranschen
Ju450 yrk. 24 av Johan Pehrson och Helena Bargholtz (fp)
Värn för rättssamhället
Sf376 av Viviann Gerdin (c)
Ekonomisk kompensation till trafikskadade
MJ423 yrk. 14 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)
Bilen och miljön
N315 yrk. 2 av Per Westerberg m.fl. (m)
Bättre förutsättningar för företagen

b) Fråga om att starta ett utvärderingsprojekt
angående vissa försäkringsfrågor

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Per Persson

5. Föredragning av motioner om associationsrättsliga frågor
väckta under den allmänna motionstiden
2001/02:
L209 av Sofia Jonsson (c)
Översyn av stiftelselagen
L218 av Lars Ångström och Yvonne Ruwaida (mp)
Lagstiftning om offentlig redovisning av koldioxidutsläpp
L235 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Könskvotering
L236 av Sofia Jonsson (c)
Självanställning
L289 av Ingrid Burman m.fl. (v)
Sociala kooperativ
L296 av Leif Jakobsson (s)
Allmännyttig bolagsform
L311 av Siv Holma och Stig Eriksson (v)
Företagsägares rätt till uttag
L315 av Ulla-Britt Hagström (kd)
Lägsta aktiekapital och kvinnors företagande
L316 av Siw Wittgren-Ahl och Sven Hulterström (s)
Redovisning av sjukfrånvaro i verksamhetsberättelser
L339 av Sylvia Lindgren och Barbro Andersson Öhrn (s)
Andelen kvinnor i privata bolagsstyrelser
L354 av Kristina Zakrisson m.fl. (s)
Överföring av pengar mellan företag
L358 av Carina Hägg (s)
Kvinnor i vårdbolags styrelser
N222 yrk. 3 av Anne-Katrine Dunker och Anita Sidén (m)
Ensamföretagare
N263 yrk. 16 av Agne Hansson m.fl. (c)
En näringspolitik för tillväxt och livskraft i hela landet
N314 yrk. 5 av Agne Hansson m.fl. (c)
Social ekonomi
N359 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s)
Kvinnorepresentationen i näringslivet

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Anders Norin

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Motionerna 2001/02:L202, L203, L222,
L228, L238, L280, L283, L299, L303,
L305, L320, L323, L333, Fi234, Sf376,
utdrag ur motionerna 2001/02:Ju450 yrk.
24, MJ423 yrk. 14, N315 yrk. 2, samt
promemoria om ett utvärderingsprojekt
i vissa försäkringsfrågor och samman-
ställning över motionsyrkandena (p. 4)
Motionerna 2001/02:L209, L218, L235,
L236, L289, L296, L311, L315, L316,
L339, L354, L358, N359, utdrag ur
motionerna N222 yrk. 3, N263 yrk. 16,
N314 yrk. 5 och sammanställning över
motionsyrkandena (p. 5)