Lagutskottets sammanträde Torsdag 2005-11-10 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:5

Föredragningslista

Lagutskottet 2005/06:5

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:5
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Föredragning och (obs!) behandling av proposition
2005/06:25 om följdändringar med anledning av
ny aktiebolagslag, m.m.


Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Monica Hall

Anm. Propositionen har ej föranlett något motionsyrkande.

3. Behandling av motioner om vissa förmynderskaps- och
föräldraskaps frågor

Bilagor: tidigare utsända

Föredragande: Monica Hall

4. Behandling av motioner om fastighetsrättsliga frågor

Bilagor: tidigare utsända

Föredragande: Lars Olsson

5. Föredragning av motioner om arvsrättsliga frågor
väckta under den allmänna motionstiden 2005/06:
L203 av Kenneth Johansson och Birgitta Sellén (c)
Lokala sockenfonder
L216 av Magdalena Andersson och Anita Sidén (m)
Utvidgande av arvsrätten
L221 av Bengt-Anders Johansson (m)
Registrering av testamenten
L227 av Gunnar Axén och Stefan Hagfeldt (m)
Införande av arvsrätt för kusiner
L228 av Runar Patriksson (fp)
Fördelning av Allmänna arvsfondens medel
L244 av Hans Hoff (s)
Sambolagen
L245 av Kenneth Lantz (kd)
Erbjudande om testamentsregister
L255 av Agne Hansson och Birgitta Carlsson (c)
Ändringar av Allmänna arvsfondens bestämmelser
L256 av Lennart Hedquist (m)
Ett frivilligt testamentsregister
L257 av Birgitta Carlsson och Jörgen Johansson (c)
Förändrad arvsrätt för särkullbarn
L276 yrk. 11 av Jan Ertsborn m.fl. (fp)
Äktenskapets ekonomiska rättsverkningar
L287 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Ändringar i sambolagen
L288 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Registrering av testamente
L297 yrk. 2-3 av Inger René m.fl. (m)
Egendomsförhållanden inom familjen
L300 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Arvsrätten för särkullbarn
L388 av Lilian Virgin (s)
Testamentesregister

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Olsson

6. Föredragning av motioner om namnlagen väckta under den
allmänna motionstiden 2005/06:
L202
av Rolf Gunnarsson (m)
Gårdsnamn
L229 av Johan Linander (c)
Ändringar i namnlagen
L232 av Anders Bengtsson (s)
Införande av talerätt för PRV
L254 av Erik Ullenhag (fp)
Namnlagen
L268 av Mats Berglind och Agneta Gille (s)
Ändring av namnlagen
L284 av Håkan Larsson (c)
Personnamn vid dubbelt medborgarskap
L285 av Håkan Larsson (c)
Nordiska efternamn i Sverige
L286 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Ändringar i namnlagen och retroaktiva namnbyten
L338 av Nils-Erik Söderqvist och Peter Jonsson (s)
Ändring av namnlagen
L342 yrk. 13 och 16 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -)
Lika rättigheter för HBT-personer
L351 av Åsa Lindestam (s)
Namnbyte
L380 av Inger Lundberg m.fl. (s)
Ändring i namnlagen

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Annika Åkerlind

7. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

8. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Proposition 2005/06:25 (p. 2)
Motionerna och sammanställning över motions-
yrkandena samt bet. 2004/05:LU9 (p. 5)
Motionerna och sammanställning över motions-
yrkandena samt bet. 2004/05:LU13 (p. 6)
Förteckning över inkomna EU-dokument (p. 7)