Lagutskottets sammanträde Torsdag 2006-01-26 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:11

Föredragningslista

Lagutskottet 2005/06:11

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:11
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Föredragning och (obs!) behandling av propositionen 2005/06:28
om elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivnings-
ärenden, m.m.
samt den med anledning av propositionen
väckta motionen 2005/06:L3 av Jan Ertsborn m.fl. (fp)

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Olsson

3. Föredragning och (obs!) behandling av propositionen
2005/06:48 om den europeiska exekutionstiteln för
obestridda fordringar


Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Annika Åkerlind

Anm. Propositionen har ej föranlett något motionsyrkande.

4. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

5. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Proposition och motion (p. 2)
Proposition (p. 3)
Förteckning över inkomna skrivelser (p. 4)