Lagutskottets sammanträde Torsdag 2006-02-02 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:13

Föredragningslista

Lagutskottet 2005/06:13

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:13
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Behandling av motioner om företagsinteckningens
förmånsrätt

Bilagor: tidigare utsända

Föredragande: Monica Hall

Anm. I ärendet äger en utfrågning rum med företrädare för
Företagarförbundet

3. Behandling av motioner om äktenskap, partnerskap
och samboende


Bilagor: tidigare utsända

Föredragande: Annika Åkerlind

4. Fortsatt föredragning och behandling av motioner om
sjöfylleri väckta under den allmänna motionstiden
2005/06

Bilagor: tidigare utsända

Föredragande: Lars Olsson

5. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

6. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Förteckning över inkomna skrivelser (p. 5)