Lagutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-16 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:19

Föredragningslista

Lagutskottet 2005/06:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:19
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Fråga om fastställande av preliminär plan över lagutskottets
sammanträden m.m. våren 2006

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Haglind


3. Föredragning och (obs!) behandling av motioner om
fastighetsmäklare
väckta under den allmänna
motionstiden 2005/06:
L206
av Tobias Billström (m)
En översyn av fastighetsmäklarlagen
L225 av Sten Tolgfors (m)
Öppen budgivning vid fastighetsaffärer
L226 av Sten Tolgfors (m)
Kundens rätt gentemot fastighetsmäklare
L280 av Viviann Gerdin och Agne Hansson (c)
Fastighetsmäklarlagen
L319 yrk. 6-7 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)
Konsumenten i fokus
L324 av Bertil Kjellberg (m)
Regler om besiktning
L367 av Nikos Papadopoulos och Paavo Vallius (s)
Kvalitetskrav på fastighetsmäklartjänster
L386 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)
Översyn av fastighetsmäklarlagen
Sk344 yrk. 2 av Rigmor Stenmark och Agne Hansson (c)
Skattebestämmelser för äkta respektive oäkta bostadsrätt
samt bostadsmäklares informationsansvar

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Olsson

4. Föredragning och (obs!) behandling av proposition 2005/06:84
om kooperativ verksamhet i delägda företag

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Annika Åkerlind

Anm. Propositionen har ej föranlett något motionsyrkande.

5. Behandling av yttrande till konstitutionsutskottet över
riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS3
Riksdagen i en ny tid
jämte motioner

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Haglind

Anm. Ett yttrande till konstitutionsutskottet justeras senast
torsdagen den 23 mars.

6. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

7. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Förslag till preliminär plan för lagutskottets
sammanträden m.m. våren 2006 (p. 2)
Motionerna och sammanställning över
motionsyrkandena (p. 3)
Proposition (p. 4)
Utdrag ur Grundlagberedningens betänkande (SOU 1969:62),
Ny utskottsorganisation, yttrande 2006-02-22 från Lunds
universitet och utkast till förslag till utskottets yttrande (p. 5)
Förteckning över inkomna EU-dokument och skrivelse
2006-03-14 från Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning (p. 6)