Lagutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-30 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:22

Föredragningslista

Lagutskottet 2005/06:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:22
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Behandling av proposition 2005/06:98 om
förstärkt skydd för franchisetagare
jämte motioner

Bilagor: tidigare utsända

Föredragande: Annika Åkerlind

3. Föredragning och (obs!) behandling av proposition
2005/06:96 om elektroniskt kungörande i Post-
och Inrikes Tidningar
jämte den med anledning
av propositionen väckta motionen 2005/06:
L12
av Inger René m.fl. (m)

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Olsson

4. Föredragning och (obs!) behandling av proposition
2005/06:97 om revisorers oberoende och vissa
redovisningstjänster, m.m.

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Monica Hall

Anm. Propositionen har ej föranlett något motionsyrkande.

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Propositionen och motionen samt skrivelsen 2006-03-24
från Edita Publishing AB (p. 3)
Propositionen (p. 4)
Förteckning över inkomna EU-dokument (p. 5)