Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:45 Torsdag 2011-09-15 kl. 08:00

Torsdag 2011-09-15 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:45

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:45
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Jordbruksråd 19-20 september 2011
Information
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
Landsbygdsdepartementet

2. Kl. 09.00 EU-fråga om Rio +20 mot en grön ekonomi och bättre styrning
Överläggning
Statssekreterare Hanna Hellquist
Utrikesdepartementet
KOM (2011) 363

3. Justering av protokoll

4. Handel med sälprodukter (2010/11:MJU27, tidigare 2011/12:MJU3)
Justering
Prop. 2010/11:144
Föredragande: MH

5. Införande av hållbarhetsbesked i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (2010/11:MJU28, tidigare 2011/12:MJU5)
Justering
Prop. 2010/11:152 och motion
Föredragande: ALK

6. Grönbok om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter (MJU6)
Fortsatt granskning
KOM (2011) 436
Föredragande: MH

7. EU-förslag om den gemensamma fiskeripolitiken
Subsidiaritetsprövning. Beslut.
KOM (2011) 425
Föredragande: ALK

8. EU-förslag om livsmedel avsedda för småbarn samt livsmedel för specialla medicinska ändamål
Subsidiaritetsprövning. Beslut.
KOM (2011) 353
Föredragande: LS

9. EU-förslag om ekonomisk förvaltning för vissa medlemsstater
Subsidiaritetsprövning
KOM (2011) 481
Föredragande: LS

10. EU-förslag om ändring av rådets förordning om europeiska fiskerifonden
Subsidiaritetsprövning
KOM (2011) 484
Föredragande: LS

11. Inkomna EU-dokument m.m.
Föredragande: LS och CM

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Torsdag 22 september 2011 kl. 10.00.

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 2: PM och KOM (2011) 363
Punkt 3: Protokoll 2010/11:44
Punkt 4-5: Förslag till betänkande
Punkt 6: Utkast till utlåtande och FPM (2011) 152
Punkt 7: Förslag till beslut och PM regeringens bedömning
Punkt 8: Förslag till beslut
Punkt 9: PM och KOM (2011) 481
Punkt 10: PM och KOM (2011) 484
Punkt 11: Lista inkomna EU-dokument m.m.
Lista inkomna EU-dokument m.m.

Dessutom bifogas:
Preliminär sammanträdesplan
FaktaPM 2010/11:149