Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:1 Torsdag 2011-09-22 kl. 09:00

Torsdag 2011-09-22 kl. 09:00

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2011/12:1

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:1
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Nytt unionsregister för utsläppsrätter (MJU4)
Justering
Prop. 2010/11:151
Föredragande: CM

3. Säljfrämjande åtgärder m.m. för jordbruksprodukter (MJU6)
Justering
KOM (2011) 436
Föredragande: MH

4. EU-förslag om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter
Subsidiaritetsprövning. Beslut.
KOM (2011) 416
Föredragande: CM

5. EU-förslag om den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension (MJU7)
Beredning
KOM(2011) 424
Föredragande: CM

6. EU-förslag om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter
Subsidiaritetsprövning
KOM(2011) 530
Föredragande: CM

7. Inkomna skrivelser
Föredragande: BW

8. Inkomna EU-dokument m.m.
Föredragande: CM

9. Kl . 9.15
a) EU-förslag om mandat för att inleda förhandlingar om ett nytt protokoll inom ramen för fiskepartnerskapsavtalet med Guinea Bissau
Överläggning

b) Eu-förslag om den gemensamma fiskeripolitiken
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2011) 425
(Föredragande: ALK)

Statssekreterare Magnus Kindbom
Landsbygdsdepartementet

10. Kl. 10.00 Uppvaktning av Sveaskog
Uppvaktning med anledning av arbetet med biologisk mångfald i skogsbruket.

11. Kl. 10.30 Uppvaktninbg av Lantbrukarnas riksförbund, Dalarna
Uppvaktning angående arbetet med omarrondering

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Torsdag 6 oktober 2011 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2010/11:45
Punkt 2-3: Förslag till betänkande
Punkt 4: Förslag till beslut
Punkt 5: PM och KOM (2011) 424
Punkt 6: PM och KOM (2011) 530
Punkt 8: Lista inkomna EU-dokument m.m.
Punkt 9: PM samt utkast till beslut (utkastet end. elektroniskt)

Dessutom bifogas:
Preliminär sammanträdesplan