Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:10 Torsdag 2011-11-24 kl. 10:00

Torsdag 2011-11-24 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:10

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:10
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. EU- förslag om EU:s position i valfångstkommissionen
Fortsatt överläggning
KOM (2011) 495

3. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (MJU1)
Justering
Prop. 2011/12:1, skr. 2010/11:157 och motioner
Föredragande: ALK, CM och LS

4. Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)
Justering
Prop. 2011/12:1 och motioner
Föredragande: MH och HR

5. Inkomna EU-dokument m.m.
Föredragande: ALK

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Kl. 10.15 Information från Stockholm Environment Institute (SEI)
SEI informerar om sin rapport Basic-ländernas roll i klimatförhandlingarna

9. Nästa sammanträde
Tisdag 29 november 2011 kl. 11.00.

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2011/12:8
Punkt 2: Kompletterande underlag
Punkt 3 och 4: Förslag till betänkande
Punkt 5: inkomna EU-skrivelser

Dessutom bifogas:
Preliminär sammanträdesplan