Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:20 Torsdag 2012-03-01 kl. 08:00

Torsdag 2012-03-01 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:20
Datum och tid: 2012-03-01 08:00 kl. 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. EU-förslag om inrättandet av ett program för miljö och klimatpolitik (Life)
Överläggning
Miljöminister Lena Ek
KOM (2012) 874

2. Miljöråd 9 mars 2012
Information
Ev. överläggning
Miljöminister Lena Ek
Miljödepartementet

3. Justering av protokoll

4. Livsmedelskontroll (MJU10)
Justering
Motioner
Föredragande: HR

5. Jakt och viltvård (MJU13)
Justering
Motioner
Föredragande: MH

6. EU-förslag om ändring av direktiven 2000/60/EG och 2008/105/EG vad gäller prioriterade ämnen
på vattenpolitikens område

Subsidiaritetsprövning. Beslut
KOM (2011) 876
Föredragande: LS

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 mars 2012 kl. 07.30

Bilagor


Punkt 1: PM och KOM (2012) 874 (KOM. end. elektroniskt)
Punkt 2: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 3: Protokoll 2011/12:18 och 19
Punkt 4-5: Förslag till betänkanden
Punkt 6: Förslag till beslut

Dessutom bifogas:
Preliminär sammanträdesplan