Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:25 Torsdag 2012-04-12 kl. 10:00

Torsdag 2012-04-12 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:25
Datum och tid: 2012-04-12 10:00 kl. 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Naturvård och biologisk mångfald (MJU14)
Justering
Motioner
Föredragande: ALK

3. Fiskeripolitik (MJU15)
Justering
Motioner
Föredragande: HR

4. Avfall och kretslopp (MJU16)
Justering
Motioner
Föredragande: CM

5. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011 (MJU3y)
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skr. 2011/12:105 och motioner
Föredragande: ALK

6. EU-förslag om återvinning av fartyg
Subsidiaritetsprövning
KOM (2012) 118
Föredragande: HR

7. EU-förslag om batterier och ackumulatorer som innehåller kadmium och som är avsedda att användas i sladdlösa elektriska handverktyg
Subsidiaritetsprövning
KOM (2012) 136
Föredragande: ALK

8. Inkomna EU-dokument m.m.
Föredragande: HR och ALK

9. Inkomna skrivelser
Föredragande: BW

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 april 2012 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2011/12:23 och 24
Punkt 2-4: Förslag till betänkande
Punkt 5: PM och motioner
Punkt 6: PM och KOM (2012) 118
Punkt 7:PM och KOM (2012) 136
Punkt 8: Lista inkomna EU-dokument m.m.


Dessutom bifogas:
Rapport från Jordbruks- och fiskerådet 19-20 mars 2012
Preliminär sammanträdesplan