Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:40 Torsdag 2012-08-30 kl. 10:00

Torsdag 2012-08-30 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:40
Datum och tid: 2012-08-30 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. EU-förslag om ändring av rådets beslut 2003/17/EG genom att dess tillämpningsperiod förlängs och
genom att förteckningen över tredjeländer och de myndigheter som ansvarar för godkännande och kontroll av produktionen uppdateras
Subsidiaritetsprövning
KOM (2012) 343
Föredragande: MH

2. EU-förslag om ändring av rådets beslut 2008/971/EG vad gäller införande av skogsodlingsmaterial i kategorin ” individutvalt” i tillämpningsområdet för det beslutet och uppdatering av namnen på de myndigheter som ansvarar för godkännande och kontroll av produktionen
Subsidiaritetsprövning
KOM (2012) 355
Föredragande: MH

3. EU-förslag om ändring av förordning (EG) nr 443/2009 för att fastställa tillvägagångssätten för att till 2020 uppnå målet att minska koldioxidutsläppen från nya personbilar
Subsidiaritetsprövning
KOM (2012) 393
Föredragande: CM

4. EU-förslag om ändring av förordning (EU) nr 510/2011 för att fastställa tillvägagångssätten för att till 2020 uppnå målet att minska koldioxidutsläppen från nya lätta nyttofordon
Subsidiaritetsprövning
KOM (2012) 394
Föredragande: CM

5. EU-förslag om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem
Subsidiaritetsprövning
KOM (2012) 403
Föredragande: LS

6. EU-förslag om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller att förtydliga bestämmelserna om tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser
Subsidiaritetsprövning
KOM (2012) 416
Föredragande: ALK

7. Inkomna skrivelser
Föredragande: BW

8. Inkomna EU-dokument
Föredragande: MH, BW, CM, LS, ALK

9. Avslutat danskt och nytt cypriotiskt ordförandeskap
Information
Miljöminister Lena Ek
Miljödepartementet

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 20 september 2012 kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: PM och KOM (2012) 343
Punkt 2: PM och KOM (2012) 355
Punkt 3: PM och KOM (2012) 393
Punkt 4: PM och KOM (2012) 394
Punkt 5: PM och KOM (2012) 403
Punkt 6: PM och KOM (2012) 416
Punkt 8: Lista inkomna EU-dokument m.m. och KOM (2012) 458
Punkt 9: PM

Dessutom bifogas:
Inbjudningar från Sveaskog och SRV återvinning (end. elektroniskt)
2011/12:FPM172 Ändringar i förordning om koldioxidkrav för personbilar och lätta lastbilar
Preliminär sammanträdesplan