Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:6 Torsdag 2011-11-10 kl. 08:00

Torsdag 2011-11-10 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:6

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:6
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Jordbruksråd 14 november 2011
Information
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
Landsbygdsdepartementet

2. Kl. 09.00 Uppvaktning av Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
Med anledning av LRFs prioriteringar bl.a. när det gäller reformeringen av den gemenssamma jordbrukspolitiken

3. Justering av protokoll

4. EU-förslag om den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension (MJU7)
Preliminär justering
KOM(2011) 424
Föredragande: CM

5. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (MJU1)
Beredning
Prop. 2011/12:1, skr. 2010/11:157 och motioner
Föredragande: ALK, CM och LS

6. Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)
Beredning
Prop. 2011/12:1 och motioner
Föredragande: MH och HR

7. EU-förslag om säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter
Subsidiaritetsprövning
KOM (2011) 663
Föredragande: HR

8. Inkomna EU-dokument m.m.
Föredragande: HR och ALK

9. Inkomna skrivelser
Föredragande: BW

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdag 15 november 2011 kl. 11.00.

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 3: Protokoll 2011/12:4 och 5
Punkt 4: Förslag till utlåtande
Punkt 5-6: PM och motioner (motionerna endast på papper)
Punkt 7: PM och KOM (2011) 663
Punkt 8: Lista inkomna EU-dokument m.m.

Dessutom bifogas:
Preliminär sammanträdesplan