Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:32 Torsdag 2013-05-02 kl. 11:00

Torsdag 2013-05-02 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:32
Datum och tid: 2013-05-02 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. En europeisk strategi för plastavfall (MJU18)
Justering
Grönbok KOM(2013) 123
Föredragande: LS

3. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012 MJU4y
Justering
Skriv. 2012/13:80
Föredragande: ALK

4. EU-förslag om Europeiska havs- och fiskerifonden [och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1198/2006, rådets förordning (EG) nr 861/2006 och rådets förordning (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik]
Subsidiaritetsprövning
KOM(2013) 245
Föredragande: MH

5. Inkomna EU-dokument m.m.
Föredragande: MH

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 14 maj 2013 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2012/13:30 och 31
Punkt 2: Förslag till utlåtande
Punkt 3: Förslag till yttrande
Punkt 4: PM och KOM(2013) 245
Punkt 5: Lista inkomna EU-dokument m.m.

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider