Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:33 Torsdag 2013-05-16 kl. 10:00

Torsdag 2013-05-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:33
Datum och tid: 2013-05-16 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. En europeisk strategi för plastavfall (MJU18)
Justering
Grönbok KOM(2013) 123
Föredragande: LS

3. Vårändringsbudget för 2013
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2012/13:99
Föredragande: BW

4. Årsredovisning för staten 2012
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skriv. 2012/13:101
Föredragande: BW

5. EU-förslag om vissa övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och om ändring av förordning (EU) No […] [RD] vad gäller resurser och resursfördelning avseende år 2014 och om ändring av rådets förordning (EG) nr 73/2009 och förordningarna (EU) nr […][DP], (EU) No […][HZ] och (EU) No […][sCMO] vad gäller deras tillämpning under år 2014
Subsidiaritetsprövning.
KOM(2013) 226
Föredragande: LS

6. EU-förslag om djurhälsa
Subsidiaritetsprövning.
KOM(2013) 260
Föredragande: CM

7. EU-förslag om produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial (lagstiftning om växtförökningsmaterial)
Subsidiaritetsprövning.
KOM(2013) 262
Föredragande: CM

8. EU-förslag om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och välbefinnande, växters sundhet, växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel samt om ändring av förordningarna (EG) nr 999/2001, (EG) nr 1829/2003, (EG) nr 1831/2003, (EG) nr 1/2005, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 834/2007, (EG) nr 1099/2009, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012 och (EU) nr [….]/2013 [Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material] och direktiven 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG, 2008/120/EG och 2009/128/EG (förordningen om offentlig kontroll)
Subsidiaritetsprövning.
KOM(2013) 265
Föredragande: CM

9. EU-förslag om skyddsåtgärder mot växtskadegörare
Subsidiaritetsprövning.
KOM(2013) 267
Föredragande: CM

10. Inkomna skrivelser
Föredragande: BW

11. Inkomna EU-dokument
Föredragande: MH, LS och CM

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Tisdagen den 21 maj 2013 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2012/13:32
Punkt 2: Förslag till utlåtande
Punkt 3-4: PM
Punkt 5: PM och KOM(2013) 226
Punkt 6-9: PM och KOM(2013) 260, 262, 265, 267
Punkt 11: Lista inkomna EU.dokument m.m.

Dessutom bifogas:
Kommissionens svar på utlåtande 2012/13:MJU6 Tillträde till genetiska resurser m.m.
Inkomna skrivelser med anledning av utskottets behandling av MJU18 En europeisk strategi för plastavfall
Preliminär sammanträdesplan