Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:34 Tisdag 2013-05-21 kl. 11:00

Tisdag 2013-05-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:34
Datum och tid: 2013-05-21 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Uppvaktning av Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå
Uppvaktning med anledning av vissa skogliga projekt

2. Djurskydd m.m. (MJU19)
Justering
Motioner
Föredragande: MH

3. EU-förslag om vissa övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och om ändring av förordning (EU) No […] [RD] vad gäller resurser och resursfördelning avseende år 2014 och om ändring av rådets förordning (EG) nr 73/2009 och förordningarna (EU) nr […][DP], (EU) No […][HZ] och (EU) No […][sCMO] vad gäller deras tillämpning under år 2014
Subsidiaritetsprövning. Beslut
KOM(2013) 226
Föredragande: LS och BW

4. EU-förslag om Europeiska havs- och fiskerifonden [och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1198/2006, rådets förordning (EG) nr 861/2006 och rådets förordning (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik]
Subsidiaritetsprövning. Beslut
KOM(2013) 245
Föredragande: MH

5. EU-förslag om djurhälsa
Subsidiaritetsprövning. Beslut
KOM(2013) 260
Föredragande: CM

6. EU-förslag om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och välbefinnande, växters sundhet, växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel samt om ändring av förordningarna (EG) nr 999/2001, (EG) nr 1829/2003, (EG) nr 1831/2003, (EG) nr 1/2005, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 834/2007, (EG) nr 1099/2009, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012 och (EU) nr [….]/2013 [Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material] och direktiven 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG, 2008/120/EG och 2009/128/EG (förordningen om offentlig kontroll)
Subsidiaritetsprövning. Beslut.
KOM(2013) 265
Föredragande: CM

7. EU-förslag om skyddsåtgärder mot växtskadegörare
Subsidiaritetsprövning. Beslut
KOM(2013) 267
Föredragande: CM

8. En ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030
Fråga om yttrande till näringsutskottet.
Grönbok KOM (2013) 169
Föredragande: FJ

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 maj 2013 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Underlag
Punkt 2: Förslag till betänkande
Punkt 3-7: Förslag till beslut
Punkt 8: Remiss och KOM (2013) 169

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider