Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:40 Onsdag 2013-06-19 kl. 08:00

Onsdag 2013-06-19 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:40
Datum och tid: 2013-06-19 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. EU-förslag om ett samråd om fiskemöjligheter för 2014
Överläggning
KOM(2013) 319
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
Landsbygdsdepartementet

2. Jordbruksråd 24-25 juni 2013
Information
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
Landsbygdsdepartementet

3. Avgående irländskt och inkommande litauiskt ordförandeskap
Information
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
Landsbygdsdepartementet

4. Justering av protokoll

5. EU-förslag om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial, och om ändring av rådets direktiv 98/56/EG, 2000/29/EG och 2008/90/EG, förordningarna (EG) nr 178/2002, (EG) nr 882/2004 och (EG) nr 396/2005, direktiv 2009/128/EG samt förordning (EG) nr 1107/2009, och om upphävande av rådets beslut 66/399/EEG, 76/894/EEG och 2009/470/EG
Subsidiaritetsprövning
KOM (2013) 327
Föredragande: LS

6. Inkomna EU-dokument
Föredragande: CM

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 augusti 2013 kl. 14.00

Bilagor


Punkt 1: PM och KOM (2013) 319 (KOM end. elektroniskt)
Punkt 2: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 3: PM
Punkt 4: Protokoll 2012/13:38 och 39
Punkt 5: PM och KOM (2013) 327
Punkt 6: Lista inkomna EU-dokument m.m.

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider