Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:41 Tisdag 2013-08-27 kl. 14:00

Tisdag 2013-08-27 kl. 14:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:41
Datum och tid: 2013-08-27 14:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Riksrevisionens rapport om utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen (MJU3)
Beredning
Skriv. 2012/13:105
Föredragande:LS

3. Bemyndiganden för elektronikavfall och bekämpningsmedel (MJU5)
Beredning
Prop. 2012/13:161
Föredragande:ALK

4. EU-förslag om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial, och om ändring av rådets direktiv 98/56/EG, 2000/29/EG och 2008/90/EG, förordningarna (EG) nr 178/2002, (EG) nr 882/2004 och (EG) nr 396/2005, direktiv 2009/128/EG samt förordning (EG) nr 1107/2009, och om upphävande av rådets beslut 66/399/EEG, 76/894/EEG och 2009/470/EG
Subsidiaritetsprövning. Beslut
KOM (2013) 327
Föredragande: LS

5. EU-förslag om ändring av vissa förordningar på områdena fiske och djurhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen
Subsidiaritetsprövning. Prövning och beslut
KOM(2013) 417
Föredragande: FJ

6. EU-förslag om ändring av vissa direktiv på områdena miljö, jordbruk, socialpolitik och folkhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen
Subsidiaritetsprövning. Prövning och beslut
KOM(2013) 418
Föredragande: FJ

7. EU-förslag om ändring av rådets förordning (EG) nr 1198/2006 vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet
Subsidiaritetsprövning. Prövning och beslut
KOM(2013) 428
Föredragande: ALK

8. EU-förslag om ändring av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)
Subsidiaritetsprövning
KOM(2013) 521
Föredragande: LS

9. Inkomna EU-dokument
Föredragande: CM, BW, LS, FJ, MH, ALK, HR

10. Kl. 14.30 Avslutat irländskt och nytt litauiskt ordförandeskap
Information
Miljöminister Lena Ek
Miljödepartementet

11. Kl. 15.15 EU-förslag om det s.k. översynspaketet
Överläggning
KOM(2013) 260, 262, 264, 265, 267 samt KOM (2013) 327
Statssekreterare Magnus Kindbom
Landsbygdsdepartementet

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 september 2013 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2012/13:40
Punkt 2: PM och motioner (motioner end. på papper)
Punkt 3: PM
Punkt 4: Förslag till beslut
Punkt 5-7: PM, KOM-dok och förslag till beslut
Punkt 8: PM och KOM-dok
Punkt 9: Lista inkomna EU-dokument m.m.
Punkt 10: PM
Punkt 11: PM och KOM(2013) 260, 262, 264, 265, 267 samt KOM(2013) 327 ( KOM-dok end. elektroniskt)

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider