Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:32 Tisdag 2014-04-15 kl. 11:00

Tisdag 2014-04-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:32
Datum och tid: 2014-04-15 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Kommissionens förslag om fiskepartnerskapsavtal mellan Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe och Europeiska unionen
Överläggning
KOM (2014) 189
KOM (2014) 190
KOM (2014) 191
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
Landsbygdsdepartementet

2. Livsmedelspolitik (MJU21)
Justering
Motioner
Föredragande: LS

3. Kommissionens förslag om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om offentlig kontroll] och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007
Subsidiaritetsprövning. Beslut
KOM (2014) 180
Föredragande: MH

4. Ersättning enligt zoonoslagen och provtagningslagen (MJU23)
Behandling
Prop. 2013/14:182
Föredragande: EF

5. Hushållning med havsområden (MJU24)
Behandling
Prop. 2013/14:186 och motioner
Föredragande: ALK

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 29 april 2014 kl. 11.00Bilagor


Punkt 1: KOM (2014) 189, 190 och 191. Underlag från Landsbygdsdepartementet skickas ut måndag lunch
Punkt 2: Förslag till betänkande
Punkt 3: Förslag till beslut
Punkt 4: PM
Punkt 5: PM och motioner

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider