Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:10 Torsdag 2014-11-27 kl. 10:00

Torsdag 2014-11-27 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2014/15:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:10
Datum och tid: 2014-11-27 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Förslag till uppföljning av stöd till lokala åtgärder mot övergödning
Beredning
Föredragande: LS, FF, CÅ

3. Förslag till uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Beredning
Föredragande: LS och LH

4. Förslag till uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Beredning
Föredragande: LS och JS

5. Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)
Fortsatt beredning
Prop. 2014/15:1 och motioner
Föredragande: ALK

6. Fråga om överläggning
KOM(2013) 919, Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar
Föredragande: BW

7. Inkomna EU-dokument
Föredragande: HR, MT och MH

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 2 december kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2014/15:8 och 9
Punkt 2-4: Rapporter
Punkt 5: PM
Punkt 6: KOM(2013)919
Punkt 7: Lista inkomna EU-dokument, PM och bilagor

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider