Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:29 Tisdag 2015-04-14 kl. 11:00

Tisdag 2015-04-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2014/15:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:29
Datum och tid: 2015-04-14 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Naturvård och biologisk mångfald (MJU12)
Justering
Föredragande HR

2. Verksamheten i Europeiska unionen under 2014
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skrivelse 2014/15:65 och en motion
Föredragande: CM

3. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den justeringsgrad som avses i förordning (EU) nr 1306/2013 för direktstöd avseende kalenderåret 2015
Subsidiaritetsprövning
KOM(2015) 141
Föredragande: HR

4. Inkomna EU-dokument
Föredragande: BW och HR

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 april 2015 kl. 08.00.

Bilagor


Punkt 1: Förslag till betänkande
Punkt 2: PM och motion
Punkt 3: PM
Punkt 4: Lista inkomna EU-dokument m.m.


Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider