Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:30 Torsdag 2015-04-16 kl. 08:00

Torsdag 2015-04-16 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2014/15:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:30
Datum och tid: 2015-04-16 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Jordbruksråd 20 april 2015
Information
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Näringsdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet.
Skrivelse 2014/15:75
Föredragande: MH

4. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den justeringsgrad som avses i förordning (EU) nr 1306/2013 för direktstöd avseende kalenderåret 2015
Subsidiaritetsprövning. Beslut
KOM(2015) 141
Föredragande: HR

5. Inkomna skrivelser
Föredragande: BW

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 21 april 2015 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 2: Protokoll 2014/15:28
Punkt 3: PM
Punkt 4: Förslag till beslut
Punkt 5: Inkommen skrivelse

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider