Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:34 Torsdag 2015-05-07 kl. 08:00

Torsdag 2015-05-07 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2014/15:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:34
Datum och tid: 2015-05-07 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Jordbruks- och fiskeråd 11 maj 2015
Information
Statssekreterare Elisabeth Backteman
Näringsdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Regler för rätt tilldelning av utsläppsrätter och om nya kontotyper (MJU14)
Behandling
Proposition 2014/15:70
Föredragande: CM

4. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets direktiv 76/621/EEG om högsta tillåtna halt av erukasyra i oljor och fetter och rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin
Subsidiaritetsprövning. Prövning och beslut
KOM(2015) 174
Föredragande: ALK

5. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder inom sina territorier
Subsidiaritetsprövning. Prövning och beslut
KOM(2015) 177
Föredragande: CM

6. Inkomna EU-dokument
Föredragande: HR och BW

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 11.00.

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 2: Protokoll 2014/15:33
Punkt 3: PM
Punkt 4: PM och KOM(2015) 174
Punkt 5: PM och KOM(2015) 177
Punkt 6: Lista inkomna EU-dokument m.m.

Dessutom bifogas
Preliminära sammanträdestider