Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:36 Tisdag 2015-05-26 kl. 11:00

Tisdag 2015-05-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2014/15:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:36
Datum och tid: 2015-05-26 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder inom sina territorier
Subsidiaritetsprövning. Fortsatt behandling och beslut
KOM(2015) 177
Föredragande: CM

3. Vårändringsbudget för 2015 (MJU4y)
Justering
Prop. 2014/15:99 och motioner
Föredragande: BW

4. 2015 års ekonomiska vårproposition (MJU5y)
Justering
Prop. 2014/15:100 och motioner
Föredragande: MH

5. Inkomna EU-dokument m.m.
Föredragande: CM

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 maj 2015 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2014/15:35
Punkt 2: PM samt regeringens bedömning
Punkt 3-4: Förslag till yttrande
Punkt 5: Lista inkomna EU-dokument

Dessutom bifogas:
Preliminär sammanträdesplan