Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:39 Torsdag 2015-06-11 kl. 08:00

Torsdag 2015-06-11 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2014/15:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:39
Datum och tid: 2015-06-11 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Miljöråd 15 juni 2015
Information
Klimat- och miljöminister Åsa Romson
Miljö- och energidepartementet

2. Kommissionens förslag om översynen av beslutsprocessen för genetiskt modifierade organismer
Överläggning
KOM(2015) 176 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om översynen av beslutsprocessen för genetiskt modifierade organismer
och
KOM(2015) 177 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder inom sina territorier
Statssekreterare Elisabeth Backteman
Näringsdepartementet

3. Jordbruks- och fiskeråd 16 juni 2015
Information
Statssekreterare Elisabeth Backteman
Näringsdepartementet

4. Justering av protokoll

5. Inkomna EU-dokument m.m.
Föredragande: CM och ALK

6. Inkomna skrivelser
Föredragande: BW

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 23 juni 2015 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 2: PM och KOM (2015) 176 och 177
Punkt 3: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 4: Protokoll 2014/15:37 och 38
Punkt 5: Lista inkomna EU-dokument m.m.
Punkt 6: Inkomna skrivelser

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider