Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:23 Torsdag 2016-02-25 kl. 08:00

Torsdag 2016-02-25 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:23
Datum och tid: 2016-02-25 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. EU-kommissionens handlingsplan för en cirkulär ekonomi samt ändring av flera direktiv
om avfall
Överläggning
KOM (2015) 593, 594, 595, 596 och 614
Klimat- och miljöminister Åsa Romson
Miljö- energidepartementet

2. Miljöråd 4 mars 2016
Information
Klimat- och miljöminister Åsa Romson
Miljö- energidepartementet

3. Information om avslutad luxemburgskt och nytt nederländskt ordförandeskap
Information
Klimat- och miljöminister Åsa Romson
Miljö- energidepartementet

4. Natur och områdesskydd (MJU6)
Justering
Motioner
Föredragande: CM

5. Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m. (MJU7)
Justering
Skrivelse 2015/16:45 och motioner
Föredragande: LR

6. Cirkulär ekonomi (MJU13)
Fortsatt beredning
KOM (2015) 614
Fakta PM
Föredragande: CM

7. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008
Subsidiaritetsprövning
KOM (2016) 39
Föredragande: CR

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdag 1 mars 2016, kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: PM
Punkt 2: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 3: PM
Punkt 4-5: Förslag till betänkande
Punkt 7: PM och KOM (2016) 39

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider