Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:29 Torsdag 2016-04-07 kl. 08:00

Torsdag 2016-04-07 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:29
Datum och tid: 2016-04-07 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008
KOM(2016) 39
Överläggning
Klimat- och miljöminister Åsa Romson
Miljö- och energidepartementet

2. Jordbruks- och fiskeråd 11-12 april 2016
Information
Statssekreterare Elisabeth Backteman
Näringsdepartementet

3. Justering av protokoll

4. Vattenvård (MJU14)
Justering
Motioner
Föredragande: CE

5. Djurskydd (MJU16)
Justering
Motioner
Föredragande: CN

6. Utskottets arbetsplan
Föredragande: BW

7. Inkomna skrivelser
Föredragande: BW

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 april 2016 kl. 10.00.


Bilagor


Punkt 1: PM och KOM(2016) 39
Punkt 2: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 3: Protokoll 2015/16:27 och 28
Punkt 4-5: Förslag till betänkande
Punkt 6: Arbetsplan
Punkt 7: Inkomna skrivelser


Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
PM inför överläggning i näringsutskottet, KOM:s förslag till en hållbarhetspolitik för bioenregi