Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:30 Torsdag 2016-04-14 kl. 10:00

Torsdag 2016-04-14 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:30
Datum och tid: 2016-04-14 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Information från Jordbruksverket
Jordbruksverket informerar om aktuella frågor.

2. Justering av protokoll

3. Vattenvård (MJU14)
Justering
Motioner
Föredragande: CE

4. Jakt och viltvård (MJU19)
Beredning
Motioner
Föredragande: LR

5. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet.
Skrivelse 2015/16:75
Föredragande: CN

6. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser
om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ä
ndring av
förordning (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009

Subsidiaritetsprövning
KOM (2016)157
Föredragande: CN

7. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den justeringsgrad
som avses i förordning (EU) nr 1306/2013 för direktstöd avseende kalenderåret 2016

Subsidiaritetsprövning
KOM (2016)159
Föredragande: CN

8. Inkomna EU-dokument m.m.
Föredragande: BW och CM

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdag 19 april 2016, kl 11.00


Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2015/16:29
Punkt 3: Förslag till betänkande
Punkt 4: PM och motioner
Punkt 5: PM
Punkt 6: PM och KOM (2016) 157
Punkt 7: PM och KOM (2016) 159
Punkt 8: Lista inkomna EU-dokument m.m.


Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider