Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:31 Tisdag 2016-04-19 kl. 11:00

Tisdag 2016-04-19 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:31
Datum och tid: 2016-04-19 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Verksamheten i Europeiska unionen under 2015
Fråga om yttrande till utrikesutskottet.
Skrivelse 2015/16:115 och en motion
Föredragande: CM

2. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser
om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring av
förordning (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009

Subsidiaritetsprövning. Beslut.
KOM (2016)157
Föredragande: CN

3. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den justeringsgrad
som avses i förordning (EU) nr 1306/2013 för direktstöd avseende kalenderåret 2016

Subsidiaritetsprövning. Beslut.
KOM (2016) 159
Föredragande: CN

4. Inkommen skrivelse
Föredragande: BW

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 april 2016 kl. 10.00.

Bilagor


Punkt 1: PM och motion
Punkt 2 och 3: Förslag till beslut
Punkt 4: Inkommen skrivelse

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider