Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:34 Tisdag 2016-05-17 kl. 11:00

Tisdag 2016-05-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:34
Datum och tid: 2016-05-17 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Information från Kemikalieinspektionen
Generaldirektör Nina Cromnier med medarbetare lämnar information om aktuella frågor.

2. Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare m.m. (MJU17)
Beredning
Prop. 2015/16:118 och motioner
Föredragande: HR

3. Klimat- och energimålen - Kontrollstation 2015 m.m. (MJU20)
Beredning
Skriv. 2015/16:87 och motioner
Föredragande: CM

4. Avfallshierarkin (MJU22)
Beredning
Prop. 2015/16:166 och en motion
Föredragande CE

5. 2016 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till finansutskottet.
Prop. 2015/16:100 och motioner
Föredragande: CE

6. Vårändringsbudget
Fråga om yttrande till finansutskottet.
Prop. 2015/16:99 och en motion
Föredragande: BW

7. Årsredovisning för staten
Fråga om yttrande till finansutskottet.
Skriv. 2015/16:101
Föredragande: BW

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 maj 2016 kl. 09.00

Bilagor


Punkt 2-6: PM och motioner
Punkt 7: PM

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider